Có 1 kết quả:

phiên âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng thứ chữ nước này để ghi cách đọc của chữ nước khác.