Có 1 kết quả:

dực thủ loại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài động vật mà chân trước như hai cái cánh ( loài dơi ).