Có 1 kết quả:

dực tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ, phò tá.