Có 1 kết quả:

nhi thị

1/1

nhi thị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(trong câu 不...而是..., có nghĩa: không phải ... mà là ...)

Một số bài thơ có sử dụng