Có 1 kết quả:

nại cửu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu đựng lâu dài.