Có 1 kết quả:

nại tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng chịu đựng.