Có 1 kết quả:

háo tư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hao tổn tiền của. ◎Như: “công trình háo tư thượng ức” 工程耗資上億.