Có 1 kết quả:

ngẫu ngữ

1/1

ngẫu ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

câu đối, vế đối