Có 1 kết quả:

nhĩ ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kề tai nói nhỏ.

Một số bài thơ có sử dụng