Có 1 kết quả:

nhĩ môn

1/1

nhĩ môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cửa ngách