Có 1 kết quả:

nhĩ thuận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người già 60 tuổi. Do câu trong thiên Vi chính, sách Luận ngữ: » Lục thập nhi nhĩ thuận « ( sáu mươi tuổi thì tai đã thuần, nghe điều gì là phân biệt, hiểu rõ được ngay ).