Có 1 kết quả:

da lộ tát lãnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Jerusalem, thủ đô của “Dĩ-Sắc-Liệt” 以色列 (Israel).