Có 1 kết quả:

liên hợp

1/1

liên hợp

giản thể

Từ điển phổ thông

liên hiệp