Có 1 kết quả:

thánh chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lệnh vua. Ý vua.