Có 1 kết quả:

thánh miếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền thờ đức Khổng Tử.

Một số bài thơ có sử dụng