Có 1 kết quả:

thánh giá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giá hình chữ thập treo xác Chúa.