Có 1 kết quả:

thánh mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mẹ vua — Tiếng tôn xưng vị nữ thần.

Một số bài thơ có sử dụng