Có 1 kết quả:

thánh kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách của bậc đại học giả làm ra — Sách chép lời dạy của vị giáo chủ.