Có 1 kết quả:

thánh thể

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thân mình của nhà vua.