Có 1 kết quả:

sính nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ hỏi vợ — Chỉ chung tiền bạc và vật dụng mà nhà trai phải nạp cho nhà gái trong lễ hỏi. Cũng như Sính lễ 聘禮. Đoạn trường tân thanh có câu: » Rằng mua ngọc đến Lam kiều, sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường «.