Có 1 kết quả:

sính quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có tài đức, được triều đình đem lễ vật tới mời ra giúp nước.