Có 1 kết quả:

sính mệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy giao ước làm giữa nhà trai và nhà gái trong đám hỏi, để sau này không bên nào thay đổi việc nhân duyên được.