Có 1 kết quả:

sính vấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi vợ — Hỏi han thăm viếng.