Có 1 kết quả:

sính dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem lễ vật mời người hiền tài ra đề dùng vào việc nước.