Có 1 kết quả:

sính hiền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem lễ vật tới mời người có đức độ tài năng ra giúp nước.