Có 1 kết quả:

sính kim

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền mà nhà trai nộp cho nhà gái trong lễ hỏi.