Có 1 kết quả:

tụ hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tụ hội 聚會.

Một số bài thơ có sử dụng