Có 1 kết quả:

tụ huỳnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đom đóm lại, lấy ánh sáng mà đọc sách, chỉ sự cố gắng học tập. Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ: » Cần nghiệp nho khí tạc bích tụ huỳnh, thuở trước chàng Khuông chàng Vũ «.

Một số bài thơ có sử dụng