Có 1 kết quả:

liên hợp

1/1

liên hợp

phồn thể

Từ điển phổ thông

liên hiệp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hợp lại, kết hợp để làm việc chung.