Có 1 kết quả:

liên danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều người cùng ra ứng cử, tên tuổi ở chung một lá phiếu, để khi cử tri lựa chọn thì lựa chọn từng lá phiếu của từng nhóm một.