Có 1 kết quả:

liên đối

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai câu văn đối nhau. Câu đối.

Một số bài thơ có sử dụng