Có 1 kết quả:

liên bang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quốc gia do nhiều quốc gia nhỏ hợp lại.