Có 1 kết quả:

thanh khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do câu: » Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu «, chỉ sự hoà hợp với nhau. Đoạn trường tân thanh : » Lạ gì thanh khí lẽ hằng «.

Một số bài thơ có sử dụng