Có 1 kết quả:

thanh sắc câu lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giọng nói vẻ mặt cực kì nghiêm khắc. ◇Mao Thuẫn 茅盾: “Giá lưỡng cú thoại hựu thị thanh sắc câu lệ, sở hữu toàn tập tại bạn công thất môn ngoại đích chức viên môn toàn bộ hách hoại liễu” 這兩句話又是聲色俱厲, 所有攢集在辦公室門外的職員們全部嚇壞了 (Tí dạ 子夜, Thất).