Có 1 kết quả:

chức phẩm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chức vị và phẩm tước, bậc cao thấp của quan lại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc cao thấp của quan lại.