Có 1 kết quả:

chức quyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái quyền lực trong chức vụ mình.
2. Chức vị và quyền thế.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái quyền để làm tròn công việc.