Có 1 kết quả:

chức tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì việc công mà chết.