Có 1 kết quả:

chức tước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chức vị và phẩm tước. ☆Tương tự: “chức phẩm” 職品, “chức sắc” 職色.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Chức phẩm, Chức sắc — Việc quan và danh vị vua ban.