Có 1 kết quả:

chức quản

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trông nom công việc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trông nom công việc.