Có 1 kết quả:

chức sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phẩm trật quan lại — Người làm việc quan, có phẩm trật triều đình ban cho.