Có 1 kết quả:

chức cống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dâng hiến. Nói về Chư hầu nạp cống thiên tử.

Một số bài thơ có sử dụng