Có 1 kết quả:

thính giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người nghe.