Có 1 kết quả:

nhục lâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rừng thịt, chỉ bữa tiệc vĩ đại.