Có 1 kết quả:

nhục thực thú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài vật ăn thịt ( hổ, chó, … ).