Có 1 kết quả:

lặc cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương sườn.