Có 1 kết quả:

cơ thể

1/1

cơ thể

giản thể

Từ điển phổ thông

cơ thể

Một số bài thơ có sử dụng