Có 1 kết quả:

chửu dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuỷu tay và nách. Chỉ sự gần gũi.

Một số bài thơ có sử dụng