Có 1 kết quả:

chửu quan tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khớp xương và khuỷu tay.