Có 1 kết quả:

soang môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lỗ đít. Như: Hậu môn.