Có 1 kết quả:

can khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đông y gọi các thứ bệnh đau buồn trong lòng là “can khí” 肝氣.
2. Nộ khí.